Fang krabber i parken eller lav et bål. I guiden får I ideer til 10 sjove aktiviteter i Naturpark Lillebælt. Kom og hold en aktiv familieferie i LEGOLAND® Billund Resort. Her venter der mange naturoplevelser.

Markedsafsøgning, potentialeanalyse

Foto: LLBR

UDLØBET

 

Analyse af potentialet for outdoor turisme og regenerative turismeoplevelser i Naturpark Lillebælt

Der ønskes indhentet tilbud på udarbejdelsen af en potentialeanalyse der belyser hvilke forhindringer og/eller muligheder der findes, for at videre- eller nyudvikle oplevelsesbare turismeprodukter som bidrager regenerativt i Naturpark Lillebælt.

Ordregiver:
Destination Trekantområdet
Åstvej 10b
7190 Billund
CVR: 41887583

Supplerende spørgsmål vedrørende opgaven rettes til:
Kim Worrmann Jensen
Projektkoordinator, Destination Trekantområdet
Telefon: 28780943
E-Mail: kim@tdto.dk

Baggrund
Dette udbud gennemføres i regi af projektet Regenerativ turisme på verdenskortet – lærende oplevelser og forbedringer over, under og ved havoverpladen i Naturpark Lillebælt. Projektet indeholder 3 arbejdsspor, hvor opgaven skitseret i denne markedsafsøgning, omhandler en
potentialeanalyse for Naturpark Lillebælt som fyrtårnsdestination indenfor outdoor oplevelser og regenerativ turismeudvikling.
Projektet skal videre arbejde med produkt- og destinationsudvikling som benytter turisme som motor, for stedbunden værdiskabelse og naturgenskabelse, og vil bygge på leverancen i denne markedsafsøgning. Dette videre arbejde omfatter blandt andet udviklingen af mindst 5
regenerative turismeoplevelser, som co-designes med internationale turister, projektets partnere, og erfa-netværk, der kan bidrage til at styrke outdoor turismen og/eller genskabende aktiviteter i Naturpark Lillebælt.

Introduktion
Der findes en betydelig underskov af aktører der udbyder outdoor oplevelser, og som har oplevelsesøkonomiske interesser i udviklingen af Naturpark Lillebælt som feriedestination. Det er fortrinsvis små stedbundne oplevelsesudbydere, der har deres primære aktiviteter i Naturpark Lillebælt.
Disse udgør også den største partnermasse i dette projekt, og vil være grundlaget for udviklingen af regenerative turismeprodukter, der forbedrer miljøet, biologien og lokalsamfundet, i og omkring naturparken. I kombination med dette, er der en stadigt voksende efterspørgsel på naturoplevelser, særligt med unikke stedbundne kvaliteter og læring som en del af aktiviteten – ikke mindst fra udenlandske turister.
Vi forventer ved projektstart, at der vil være praktiske, kompetencemæssige og strukturmæssige udfordringer, f.eks. forbundet med håndtering af internationale turister hos flere af partnervirksomhederne. Derfor er en analyse særligt værdifuld i identificeringen af eksisterende forhold og regenerative turismepotentialer.
Det er netop et vilkår og mål for projektet at integrere regenerative aktiviteter i naturparkens oplevelsesudbud, sådan at disse bidrager til stedbunden værdiskabelse og regeneration af naturområder i, over, og ved havet. Der eksisterer allerede et udvalg af oplevelser og ikke oplevelsesbare aktiviteter i naturparken, som i større eller mindre grad kan være interessante for besøgende turister, men det er væsentligt at få dette nærmere kortlagt til projektets videre forløb.
Vi efterspørger derfor en potentialeanalyse i 3 dele. Del 1 skal kigge udad, og etablere klarhed om hvilke faktorer, trends, USP’er, og produkttyper som gør sig gældende for outdoor turisme, samt interessen for regenerative aktiviteter i vores nærmarkeder (NO. SE, DE, NL). Vi er særligt interesseret i forholdet mellem bæredygtige rejsemotiver, oplevelsesaktiviteter og overnatningsformer, samt turisternes forventninger til disse.
Del 2 kigger indad, og vil udgøre et status quo for aktørerne i Naturpark Lillebælt, og deres evne til at forløse det belyste potentiale i del 1. Eventuelle identificerede gaps vil blive brugt som udviklingsområder i projektets videre forløb.
Del 3 fokuserer på at samle det regenerative turismepotentiale for Naturpark Lillebælt i et handlingskatalog. Handlingskataloget skal identificere hvilke forhindringer og/eller muligheder der findes, for at videre- eller nyudvikle oplevelsesbare turismeprodukter som bidrager regenerativt i Naturpark Lillebælt. Dette omfatter både eksisterende, såvel ikke-eksisterende turismeprodukter inspireret af eksempler fra ind- og udland.

 

Leverancer
Destination Trekantområdet ønsker således et tilbud på løsning af denne opgave, som forventes at indeholde følgende hoved leverancer:
1. Et overblik over trends i nærmarkederne (NO, SE, DE, NL), og kvalificere efterspørgslen på regenerative, og outdoor oplevelser.
2. Status quo på det eksisterende produktudbuds relevans og parathed, til at møde internationale turisters forventninger til outdoor- og regenerative oplevelser.
3. Et handlingskatalog der identificerer det regenerative turismepotentiale i Naturpark Lillebælt
a. Handlingskatalogets formål er inspiration til det videre produktudviklingsforløb, og kan derfor med fordel indeholde case-eksempler på regenerativ turisme fra ind- og udland.
b. Det ønskes at handlingskataloget præsenterer et overblik over hvilke mulige oplevelsesbare og ikke-oplevelsesbare regenerative tiltag der findes i Naturpark Lillebælt, samt anskueliggørelse af hvordan de gøres tilgængelige.
Det er forventningen, at tilbudsgiver anskueliggør hvordan opgaven løses med afsæt i ovenstående oplæg. Det forventes at tilbudsgiver har erfaring og kendskab indenfor området, eller kan inddrage dette indenfor udbuddets rammer.


Den forventede vægtning ift. tilbudsgivers. allokering af ressourcer er følgende:

1. Desk research om trends, markedspotentiale 35 %
2. Desk research på det eksisterende produktudbuds relevans og parathed 30 %
3. Udarbejdelse af handlingskatalog 35 %
3.1 Tidsplan og kontraktperiode
- Deadline for evt. spørgsmål: 15-02-2023
- Deadline for indsendelse af tilbud: 16-02-2023
- Meddelelse om tilbud er antaget eller forkastet: Uge 8, 2023
- Opstartsmøde med valgt rådgiver: 01-03-2023
- Aftalens ikrafttræden: Uge 9, 2023

Kontrakten træder i kraft efter opstartsmøde med valgt rådgiver og forventes at løbe frem til udgangen af marts 2023. Kontrakten udløber dog først, når rådgiveren har leveret de i kontrakten foreskrevne data og afrapporteringer i kontraktmæssig stand.


Aflevering og behandling af tilbud
Tilbud og anden dokumentation sendes som pdf til anførte kontaktperson og skal være ordregiveren i hænde ved deadline for indsendelse af tilbud.
Tilbud, der helt eller delvist modtages efter denne frist, vil ikke komme i betragtning. Alle relevante oplysninger skal fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver skal udfylde samtlige punkter.
Alle deltagere i tilbudsgivningen vil modtage skriftlig underretning, om det afgivne tilbud er antaget eller forkastet, hurtigst muligt, efter at Ordregiveren har truffet beslutning herom, Ordregiver kan til enhver tid aflyse indhentningen af tilbud, hvis der foreligger en saglig begrundelse herfor. En saglig begrundelse foreligger f.eks. ved manglende konkurrence eller utilfredsstillende bud eller fejl i tilbudsprocessen.
Ordregiver anser ikke valg af rådgiver for afsluttet, før der er indgået endelig kontrakt med en rådgiver.
Tilbudsgiveres eventuelle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet samt dokumentation er Ordregiver uvedkommende.


Tilbudsforbehold
Tilbudsgiver opfordres til at undlade at tage forbehold overfor udbudsmaterialet, da tilbudsgiver derved risikerer, at Destination Trekantområdet vil være både berettiget og forpligtet til at afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt.
Tilbud med forbehold vil blive afvist som ukonditionsmæssige, medmindre der er tale om forbehold af ubetydelig art. Forbehold af ubetydelig art vil efter omstændighederne blive kapitaliseret uden drøftelser med tilbudsgiver, og værdien heraf vil i så fald medgå i vurderingen af tilbuddets økonomiske værdi.
Har tilbudsgiver spørgsmål eller bemærkninger til opgaven, eller finder tilbudsgiver, at opgaven er uklar på ét eller flere punkter, opfordres tilbudsgiver til at søge dette afklaret ved at rette henvendelse til Destination Trekantområdet, jf. ovennævnte tidsfrister.
Der kan ikke gives bud på dele af opgaven.


Præmisser
Man skal forvente et tæt samarbejde med Destination Trekantområdet, Naturpark Lillebælt Sekretariatet, og de lokale turismekontorer i Middelfart, Vejle og Fredericia. Kolding Kommune er repræsenteret igennem Destination Trekantområdet.
Tilbuddet bedes indeholde et oplæg på tilgang til opgaveløsningen og tidsplan. Tilbudsgiver skal for de allokerede medarbejdere oplyse og dokumentere følgende i tilbuddet (i det omfang det er muligt):
1 Virksomhedsprofil
2 Projektmedarbejder(e) på opgaven
3 Hvordan I vil gå til opgaven Tilbuddet skal redegøre for de forventede leverancer af opgaven - gerne begrundet i erfaringer med lignende opgaver.
4 Timebudget: Hvordan og hvor mange timer bruges i hver fase af opgaven og af hvem; lige fra opstartsmøder til levering inkl. afslutningsmøde og præsentation af erfaringer.
5 Samlet tilbudspris for opgaven.
6 Jeres egne udgifter (rejse, kost, logi, materialer, osv.) til løsningen af opgaven skal ligeledes være inkluderet i tilbuddet.
7 Kort beskrivelse af relevant erfaring på området / projektreferencer.

Pris
Den forventede totalpris på løsning af opgaven er DKK 80.000, - ekskl. moms og inklusiv alle udgifter knyttet til løsning af opgaven, herunder evt. køb af data, transport, hjælpematerialer osv.
I fremsendte tilbud skal tilbudsgiver angive prisen (DKK, ekskl. moms) for løsning af hele opgaven samt pr. delleverance.

Evaluering af tilbud
Tildeling af opgaven sker på baggrund af det tilbud der formår bedst muligt at svare på opgavens formål. Det mest fordelagtige tilbud udvælges ud fra følgende vægtning:
1) Prisen: 15 %.
2) Kvalitet i løsningsbeskrivelsen: 55 %.
3) Erfaring med lignende opgaver: 20 %.

Ad 1) Prisen:
- Prisen for tjenesteydelsen.
Ad 2) Kvalitet:
- Tilbudsgivers samlede opgaveforståelse
- Tilbudsgivers oplæg til opgaveløsning
- Tilbudsgivers oplæg til formidling af leverancen
Ad 3) Erfaring med lignende opgaver:
Der lægges vægt på følgende under dette punkt:
- Organiseringen af team og allokerede medarbejdere
- Faglige kvalifikationer og referencer
- Tilbudsgivers erfaring og ekspertise inden for metodefeltet
- Sammensætning af team til løsning af de identificerede opgaver, herunder opgavefordeling, ansvarsområder og timefordeling på allokerede medarbejdere
- Tilbudsgivers ressourcer ift. at løse opgaven inden for tidsrammen
- Leveringssikkerhed og fleksibilitet

Udvælgelsen foretages af projektets styregruppe:
- Kim Worrmann Jensen, Destination Trekantområdet
- Martin Perregaard-Bitsch, Destination Trekantområdet
- Maibrit Thomsen, Destination Trekantområdet
- Merete Vandmose, Destination Fyn
- Niels-Ole Præstbo, Naturpark Lillebælt
- Verena Maria Obertopp Knudsen, Naturpark Lillebælt
- Lisbeth Østerlund, Villa Gertrud
- Mads Brodersen, Vends Motorik og Naturskole


Indbudte tilbudsgivere
- Orange Elevator; orangeelevator.com
- Group NAO; groupnao.com
- Red Inc; redink.dk
- Implement Consulting Group; implementconsultinggroup.com

Kontraktmæssige forhold
I forbindelse med indgåelse af kontrakt med tilbudsgiver indgår følgende forhold som betingelser for samarbejdet:
- At tilbudsgiver bliver betalt for løsning af opgavens leverance ud fra følgende:

  • 50% ved indgåelse af kontrakten.
  • 50% efter endt udarbejdelse og godkendelse af aftalte leverancer

- At kontrakten kan ophæves ved misligholdelse, det vil sige manglende leverancer på
aftalens opgave.


Ejerskab og rettigheder
Alle rettigheder til materiale der udarbejdes i forbindelse med opgaven, tilgår ordregiver som frit kan formidle og offentliggøre materialet, fremstille eksemplarer af det, ændre det, overdrage det til tredjemand eller lade indholdet danne grundlag for anden Rådgivers viderebearbejdelse eller
omarbejdelse.
Ordregiver har dog pligt til at kreditere Rådgiver og dennes eventuelle navngivne underrådgivere som ophavsmænd til materialet.
Rådgiver kan ikke offentliggøre projektmateriale uden godkendelse fra Ordregiver, men er berettiget til at anvende opgaven som reference.


Tavshedspligt
Parterne er forpligtede til at sikre, at indholdet af nærværende aftale ikke afsløres for uvedkommende. Denne forpligtelse gælder også efter aftalens ophør.


Kommunikation
Medmindre andet aftales konkret, forestår Ordregiver enhver ekstern kommunikation vedrørende alle leverancerne i opgaven fra Rådgiver i forbindelse med opgavens løsning.
Medmindre andet konkret aftales, skal Tilbudsgiver derfor henvise enhver henvendelse fra pressen eller anden tredjemand vedrørende opgaven til Tilbudsgiver og må ikke uden Ordregivers forudgående godkendelse kommunikere eksternt vedrørende opgaven.
Tilbudsgiver er forpligtet til at sikre, at eventuelle underleverandører også overholder denne forpligtelse