Tangsafari-NaturparkLillebaelt-DestinationTrekantomraadet

Markedsafsøgning - Produktudvikling, Test, og Kernefortælling Regenerativ Turisme på Verdenskortet TUR-22-0129

Foto: Destination Trekantområdet

UDLØBET

 

 1. Ordregiver

Der ønskes indhentet tilbud på produktudviklingsforløb, design af produkttest med internationale turister som testpersoner, og en kernefortælling sætter Naturpark Lillebælt på verdenskortet, og kan inspirere til autonom produktudvikling blandt områdets aktører.

 

Ordregiver:

Destination Trekantområdet

Åstvej 10b

7190 Billund

CVR: 41887583

 

Supplerende spørgsmål vedrørende opgaven rettes til:

Kim Worrmann Jensen

Projektkoordinator, Destination Trekantområdet

Telefon: 28780943

E-Mail: kim@tdto.dk

 

2. Baggrund

Denne markedsafsøgning gennemføres i regi af projektet Regenerativ turisme på verdenskortet – lærende oplevelser og forbedringer over, under og ved havoverpladen i Naturpark Lillebælt. Projektet indeholder 3 arbejdsspor, hvor opgaven skitseret i denne markedsafsøgning, omhandler Produktudvikling, Udvikling og gennemførelse af produkttests, samt Kernefortælling for Naturpark Lillebælt-området som fyrtårnsdestination indenfor outdoor oplevelser og regenerativ turismeudvikling.

Projektet har forud for denne markedsafsøgning fået foretaget en potentialeanalyse for regenerativ og outdoorturisme i naturpark-området. Analysen leverer et udefra-ind perspektiv med strømninger indenfor outdoor og regenerativ turisme hos 4 hovedmålgrupper: en kortlægning af eksisterende tilbud i Naturpark Lillebælt; og et handlingskatalog der samler inspiration til fremtidige initiativer for området. Denne benyttes som inspiration for (videre)udviklingen af oplevelsesbare regenerative turismeaktiviteter, i Naturpark Lillebælt.

3. Formål og opgavebeskrivelse

Der findes en betydelig underskov af aktører der udbyder outdoor-oplevelser, og som har oplevelsesøkonomiske interesser i udviklingen af Naturpark Lillebælt som feriedestination. Det er fortrinsvis små stedbundne oplevelsesudbydere, der har deres primære aktiviteter i Naturpark Lillebælt. Disse udgør også den største partnermasse i dette projekt, som også omfatter fyrtårns- og kulturattraktioner, såsom Koldinghus, Bridgewalking, og lokale museumsaktører. Disse vil være grundlaget for udviklingen af regenerative turismeprodukter, der forbedrer miljøet, biologien og lokalsamfundet, i og omkring naturparken. I kombination med dette, er der en stadigt voksende efterspørgsel på naturoplevelser, særligt med unikke stedbundne kvaliteter og læring som en del af aktiviteten – ikke mindst fra udenlandske turister.

Der er behov for at aktivere og udvikle oplevelsesudbuddet, så det både tilgængeliggør regenerative aktiviteter, gøres attraktivt for internationale turister at opleve under deres ferieophold, og giver økonomisk incitament for oplevelsesudbydere at engagere sig i. I destinationerne arbejdes der allerede med pakketerings metoder, der samler produkter og oplevelser i tværgående fortællinger. Men i dette projekt vil vi involvere turister og aktører direkte i udviklingen af regenerative oplevelser. Dette ønsker vi blandt andet for at afklare eventuelle børnesygdomme, oplevelses- og attraktionsværdien, salgbarheden mm. sådan, at der ved projektets ophør findes et afprøvet format, som kan inspirere andre eller afstedkomme autonom oplevelsesudvikling i naturparkområdet.

Vi efterspørger derfor et samlet bud på løsningen af tre delopgaver; produktudviklingsforløb, udvikling og gennemførelse af produkttest, samt en kernefortælling for Naturpark Lillebælt-området som fyrtårnsdestination indenfor outdoor oplevelser og regenerativ turismeudvikling. Outputtet fra de tre delopgaver forventes opnået gennem en løbende iterativ proces, hvor de testede produkter vil tage del i det samlede oplevelsesudbud.

Del 1: Produktudvikling

Det er et vilkår og mål for projektet at integrere regenerative aktiviteter i naturparkens oplevelsesudbud, sådan at disse bidrager til stedbunden værdiskabelse og regeneration af naturområder i, over, og ved havet. Der findes allerede et udvalg af oplevelser og ikke-oplevelsesbare aktiviteter i naturparken, som i større eller mindre grad kan være interessante for besøgende turister. Med afsæt i potentialeanalysen og projektpartnernes idérigdom og handlevillighed, skal der konkret udvikles mindst 5 regenerative oplevelsesprodukter der appellerer til internationale turister.

Del 2: Testdesign, -afvikling & -evaluering

Denne delopgave har til formål at afprøve de udviklede oplevelser og/eller pakker i Del 1: Produktudvikling. Derfor er disse forløb naturligvis tæt forbundet. Denne del involverer faktiske tests med turister som testpersoner. Derfor er det en prioritet at udvikle et testdesign der fordrer fysisk afvikling og læring, som iterativt indgår i videre produktudviklingsforløb. Vi forestiller os at køre denne proces mindst to gange; i 2023 som griber de lavest hængende frugter på produktsiden, samt et større fokus på testforløbet; og i 2024, hvor der kan arbejdes mere målrettet på at udfolde produktudviklingen mere, med efterfølgende test. Vi er også åbne for at konceptteste produkterne inden reelle fysiske tests afvikles. Det forventes ikke at tilbudsgiver forholder sig til den praktiske rekruttering af testpersoner i tilbuddet, medmindre det indgår i løsningsoplægget.

Del 3: Kernefortælling

Kernefortællingen skal sætte Naturpark Lillebælt på Verdenskortet, men ikke genopfinde ny identitet for Naturparken. Vi efterspørger i stedet en fortælling som kan rammesætte autonom produktudvikling for aktører, i og omkring området ved Lillebælt. Der kan være tale om en fyrtårnsfortælling om naturparken, som en lokation hvor genskabelses fortællingen er stærk, eller hvor outdooroplevelser står frem. Vi foreslår kernefortællingen tager udspring i det der frembringes i Del 1: Produktudvikling¸så oplevelsesprodukterne bruges som løftestang, samt afspejler og rummer Naturpark Lillebælt og dets (potentielle) partnere. Det er essentielt at kernefortællingen har international gennemslagskraft og kan benyttes af Destination Fyn og Destination Trekantområdet i forbindelse med deres markedsføring af området, og internationale kampagneaktiviteter.

 

3.1 Leverancer

Destination Trekantområdet ønsker således et tilbud på løsning af denne opgave, som forventes at indeholde følgende hovedleverancer:

1) Mindst 5 stedbundne regenerative turismeoplevelser - testede, oplevelsesbare, og med international appel. Heraf skal 3 være på tværs af kommuneskel.

2) En internationalt kommunikerbar kernefortælling for Naturpark Lillebælt-området, som kan rammesætte autonom oplevelsesudvikling og spin-off aktiviteter for destinationsselskaber, Naturpark Lillebælt og Turismeaktører.

3) En afrapportering der sammenfatter testdesign, produktudvikling, samt læring fra disse, med henblik på vidensdeling og mulighed for implementering udenfor projektperiodens rammer.

Det er forventningen, at tilbudsgiver anskueliggør hvordan opgaven løses med afsæt i ovenstående oplæg. Det forventes at tilbudsgiver har erfaring indenfor området, eller kan inddrage dette indenfor udbuddets rammer

3.2 Tidsplan og kontraktperiode

 • Deadline for evt. spørgsmål: 19-05-2023
 • Deadline for indsendelse af tilbud: 22-05-2023
 • Meddelelse om tilbud er antaget eller forkastet: 26-05-2023
 • Opstartsmøde med valgt rådgiver: Uge 22
 • Aftalens ikrafttræden: Uge 22
 • Opstartsmøde med arbejdsgruppen (aktører): Uge 23

Kontrakten træder i kraft efter opstartsmøde med valgt tilbudsgiver og løber frem til og med oktober 2024. Dette kan afstemmes med tilbudsgiver. Kontrakten udløber dog først, når valgt tilbudsgiver har leveret de i kontrakten foreskrevne opgaver.

4. Aflevering og behandling af tilbud

Tilbud og anden dokumentation sendes som pdf til anførte kontaktperson og skal være ordregiveren i hænde ved deadline for indsendelse af tilbud.

 Tilbud, der helt eller delvist modtages efter denne frist, vil ikke komme i betragtning. Alle relevante oplysninger skal fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver skal udfylde samtlige punkter.

Alle deltagere i tilbudsgivningen vil modtage skriftlig underretning, om det afgivne tilbud er antaget eller forkastet, hurtigst muligt, efter at Ordregiveren har truffet beslutning herom.

Ordregiver kan til enhver tid aflyse indhentningen af tilbud, hvis der foreligger en saglig begrundelse herfor. En saglig begrundelse foreligger f.eks. ved manglende konkurrence eller utilfredsstillende bud eller fejl i tilbudsprocessen.

Ordregiver anser ikke valg af rådgiver for afsluttet, før der er indgået endelig kontrakt med en rådgiver.

Tilbudsgiveres eventuelle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet samt dokumentation er Ordregiver uvedkommende.

4.1 Tilbudsforbehold

Tilbudsgiver opfordres til at undlade at tage forbehold overfor udbudsmaterialet, da tilbudsgiver derved risikerer, at Destination Trekantområdet vil være både berettiget og forpligtet til at afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt.

Tilbud med forbehold vil blive afvist som ukonditionsmæssige, medmindre der er tale om forbehold af ubetydelig art. Forbehold af ubetydelig art vil efter omstændighederne blive kapitaliseret uden drøftelser med tilbudsgiver, og værdien heraf vil i så fald medgå i vurderingen af tilbuddets økonomiske værdi.

Har tilbudsgiver spørgsmål eller bemærkninger til opgaven, eller finder tilbudsgiver, at opgaven er uklar på ét eller flere punkter, opfordres tilbudsgiver til at søge dette afklaret ved at rette henvendelse til Destination Trekantområdet, jf. ovennævnte tidsfrister.

Der kan gives bud på dele af opgaven, men udvælgelse af tilbudsgiver træffes ud fra en vurdering af den samlede opgaveløsning. Derfor tilskynder vi også, at tilbudsgiver kan bringe eksterne kompetencer og samarbejdspartnere i spil, til løsningen af dem samlede opgave.

4.2 Præmisser

Man skal forvente et tæt samarbejde med Destination Trekantområdet, Destination Fyn, Naturpark Lillebælt Sekretariatet, og de øvrige partnere i projektet (se bilag).

Tilbuddet bedes indeholde et oplæg på tilgang til opgaveløsningen og tidsplan. Tilbudsgiver skal for de allokerede medarbejdere oplyse og dokumentere følgende i tilbuddet (i det omfang det er muligt):

 1. Virksomhedsprofil
 2. Projektmedarbejder(e) på opgaven
 3. Tilbuddet skal redegøre for den forventede proces samt leverancer af opgaven - gerne begrundet i erfaringer med lignende opgaver.
 4. Timebudget: Hvordan og hvor mange timer bruges i hver fase af opgaven og af hvem; lige fra opstartsmøder til levering inkl. afslutningsmøde og præsentation af erfaringer.
 5. Samlet tilbudspris for opgaven.
 6. Jeres egne udgifter (rejse, kost, logi, materialer, osv.) til løsningen af opgaven skal ligeledes være inkluderet i tilbuddet.
 7. Kort beskrivelse af relevant erfaring på området / projektreferencer.

4.3 Pris

Den forventede totalpris på løsning af opgaven er 336.500,- ekskl. moms og inklusiv alle udgifter knyttet til løsning af opgaven, herunder evt. køb af data, transport, hjælpematerialer osv. I fremsendte tilbud skal tilbudsgiver angive prisen (DKK, ekskl. moms) for løsning af hele opgaven samt pr. delleverance.

Bemærk at udgifter forbundet med rekruttering af testpersoner ikke skal medregnes i løsningen af Del 2: Testdesign, -afvikling & -evaluering.

5. Evaluering af tilbud

Tildeling af opgaven sker på baggrund af det tilbud der formår bedst muligt at svare på opgavens formål. Det mest fordelagtige tilbud udvælges ud fra følgende vægtning:

1) Prisen: 25 %.

2) Kvalitet i løsningsbeskrivelsen: 25 %.

3) Erfaring med lignende opgaver: 50 %.

Ad 1) Prisen:

 • Prisen for tjenesteydelsen.

Ad 2) Kvalitet:

 • Tilbudsgivers samlede opgaveforståelse
 • Tilbudsgivers oplæg til opgaveløsning
 • Tilbudsgivers oplæg til formidling af leverancen

Ad 3) Erfaring med lignende opgaver:

Der lægges vægt på følgende under dette punkt:

 • Organiseringen af team og allokerede medarbejdere
 • Anciennitet hos de allokerede medarbejdere
 • Faglige kvalifikationer og referencer
 • Tilbudsgivers erfaring og ekspertise inden for metodefeltet
 • Sammensætning af team til løsning af de identificerede opgaver, herunder opgavefordeling, ansvarsområder og timefordeling på allokerede medarbejdere
 • Tilbudsgivers ressourcer ift. at løse opgaven inden for tidsrammen
 • Leveringssikkerhed og fleksibilitet

Udvælgelsen foretages af projektgruppen:

 • Kim Worrmann Jensen, Destination Trekantområdet
 • Merete Vandmose, Destination Fyn
 • Verena Obertopp Knudsen, Naturpark Lillebælt
 • Jonas Rørdam Larsen, Visit Vejle
 • Michala Frik Linding Krog, Visit Fredericia
 • Gitte Buchberg, Visit Middelfart

Indbudte tilbudsgivere

 • RedInk A/s, redink.dk
 • Kvistgaard + Hird, kvistgaardoghird.dk
 • Nordic Destination, nordic-destination.com

6.. Kontraktmæssige forhold

I forbindelse med indgåelse af kontrakt med tilbudsgiver indgår følgende forhold som betingelser for samarbejdet:

 • At tilbudsgiver bliver betalt for løsning af opgavens leverance ud fra følgende:
  • 50% ved indgåelse af kontrakten.
  • 50% efter endt udarbejdelse og godkendelse af aftalte leverancer.
 • At kontrakten kan ophæves ved misligholdelse, det vil sige manglende leverancer på aftalens opgave.

6.1 Ejerskab og rettigheder

Alle rettigheder til materiale der udarbejdes i forbindelse med opgaven, tilgår ordregiver som frit kan formidle og offentliggøre materialet, fremstille eksemplarer af det, ændre det, overdrage det til tredjemand eller lade indholdet danne grundlag for anden Rådgivers viderebearbejdelse eller omarbejdelse.

Ordregiver har dog pligt til at kreditere Rådgiver og dennes eventuelle navngivne underrådgivere som ophavsmænd til materialet.

Rådgiver kan ikke offentliggøre projektmateriale uden godkendelse fra Ordregiver, men er berettiget til at anvende opgaven som reference.

6.2 Tavshedspligt

Parterne er forpligtede til at sikre, at indholdet af nærværende aftale ikke afsløres for uvedkommende. Denne forpligtelse gælder også efter aftalens ophør.

6.3 Kommunikation

Medmindre andet aftales konkret, forestår Ordregiver enhver ekstern kommunikation vedrørende alle leverancerne i opgaven fra Rådgiver i forbindelse med opgavens løsning. Medmindre andet konkret aftales, skal Tilbudsgiver derfor henvise enhver henvendelse fra pressen eller anden tredjemand vedrørende opgaven til Tilbudsgiver og må ikke uden Ordregivers forudgående godkendelse kommunikere eksternt vedrørende opgaven. Tilbudsgiver er forpligtet til at sikre, at eventuelle underleverandører også overholder denne forpligtelse.