Trapholt-set-udefra-DestinationTrekantomraadet

Udbud af opgave vedr. udvikling af erhvervsturismen

Foto: Destination Trekantområdet

UDLØBET

Markedsafsøgning

Afdækning af potentiale for international erhvervsturisme i Destination Trekantområdet og køreplan for erhvervsturisme-strategi.

Inspiring Denmark og Destination Trekantområdet ønsker at få gennemført en undersøgelse af potentialet for yderligere udvikling af erhvervsturismen.

Formålet er at afdække både potentialet og hvorledes det bedst udfoldes i et samarbejde mellem destinationens medlemmer, virksomhederne og øvrige samarbejdspartnere.

I denne forbindelse foretages en markedsafsøgning af mulig leverandør til opgaven. Formålet med markedsafsøgningen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for valg af leverandør. Der indhentes tilbud fra mindst 3 leverandører på baggrund af nedenstående opgavebeskrivelse.

Baggrund

Erhvervs- og mødeturismen er de syddanske destinationers næststørste forretningsområde inden for turismen målt på omsætning, og aktørerne tæller bl.a. både små og store konferencehoteller og centre. Trekantområdets kommuners stærke erhvervsliv og geografisk centrale placeringer i forhold til infrastruktur i Danmark og adgang til resten af Europa gør, at erhvervs- og mødeturismen har gode vilkår i destinationen. Kommunernes oplæg til destinationsdannelse i trekantområdet af 13. juli 2020 udgør afsættet for dette næste skridt i retning mod formulering af en strategi for styrkelse og yderligere udvikling af erhvervsturismen i Destination Trekantområdet.
Destination Trekantområdet skal beskæftige sig med både ferieturisme og erhvervsturisme. Denne opgave omhandler kun Destinationens arbejde med erhvervsturisme.

Mødemarkedet i Danmark leverer et betragteligt bidrag til økonomien i Danmark og i de danske kommuner. Det skabte jf. VisitDenmark en omsætning på 26 mia. kr. i 2017. Halvdelen i forbindelse med selve mødeafholdelsen, resten ved forbrug uden for mødet. Derfor er det relevant at undersøge potentialet for udvidelse af arbejdet med erhvervsturisme på destinationen.
Erhvervsturismen er også en vækstdriver for andre erhverv, særligt detail og hotel- og restaurationsbranchen, men også som udstillingsvindue for lokale videns- og erhvervsklynger, som kan have gavn af større synlighed. Endelig ses en vækst i undersegmentet ’bleisure’, som dækker over dét at kombinere business og pleasure, dvs. at kombinere forretningsrejsen med afslapning og oplevelser.

Leverancer


Der ønskes leveret følgende:


1. Baseline: En kortfattet afdækning og beskrivelse af erhvervsturismeaktiviteter Der ønskes en afdækning af erhvervsturismeaktiviteterne i Destination Trekantområdet på etableringstidspunktet, og opdelt på de fire forretningsområder inden for erhvervsturisme jf. ovenfor og med data på antal overnatninger, antal møder og konferencer, antal leverandører / virksomheder inden for forretningsområderne mv., årlig omsætning, m.fl. Der ønskes, hvor muligt, en baseline med data for danske og internationale møder opgjort hver for sig på hvert forretningsområde, fordi vi specifikt ønsker at se nærmere på den internationale erhvervsturisme.

2. En undersøgelse af de fire forretningsområders største vækstmuligheder og udfordringer:
Formålet med destinationens indsats på erhvervsturismeområdet er værdiskabelse, og med dette afsæt beskrives mulighederne og anbefalinger for indsatsen. Der skal tages afsæt i områdets erhvervsstyrkepositioner, hvis det kan dokumenteres, at disse kan understøtte erhvervsturismens udvikling. Der ønskes en afklaring af potentialet og interessen for produktudvikling og international markedsføring i samarbejde med hoteller, konferencecentre og det øvrige erhvervsliv, så der kan skabes en synergi omkring udvikling af erhvervsturismeområdet.

3. Nærmere afdækning af mulighederne for firmamøder og belønningsrejser
Under forudsætning af, at forretningsområdet Internationale Firmamøder og Belønningsrejser generelt vurderes at have et potentiale for udvikling, ønskes dette yderligere beskrevet ved bl.a.:

  • 3.1 Afdækning af virksomheder
    Afdækningen skal rumme oplysninger om: - hvilke virksomheder på destinationen, som kunne være relevante at samarbejde med om udfoldning af dette indsatsområde. Der kan fx tages udgangspunkt i virksomheder inden for erhvervsmæssige styrkepositioner fx IT, fødevarer, produktionsvirksomheder mv. som har international berøringsflade og salgsrelationer, såfremt det vurderes relevant og med et potentiale i forhold til forretningsområdet og værdiskabelse indenfor Internationale Firmamøder og Incentives. - disse virksomheders forventninger til afvikling af internationale møder på kort- mellemlang og lang sigt.
  • 3.2 Overblik over kulturtilbud mv.
    Et overblik over hvilke tilbud der findes i Destinationens område indenfor kultur, oplevelser mv. med international attraktivitet og potentiale i forhold til internationale kunder.
  • 3.3 Skitse til pilotprojekt for indsats på Incentivized Meetings
    En skitse til et pilotprojekt, der kan teste potentialet for internationale forretningsmøder med et incentive-element (Incentivized Meetings). Der skal til denne opgave bl.a. trækkes på information i rapport udarbejdet til MeetDenmark på dette område i 2020.

4. Oversigt over relevante samarbejdspartnere for erhvervsturismen
Der ønskes en oversigt over de stærkeste og mest relevante samarbejdspartnerne i en erhvervsturismesatsning: Offentlige og private virksomheder og organisationer, museer, attraktioner, både lokale, nationale og internationale, m.fl. Oversigten skal angive inden for hvilke af de fire forretningsområder i erhvervsturismen at samarbejdspartnerne vil være relevante, og skal præcisere, hvad man kan forvente at disse partnere særligt vil være gode til at bidrage med i et samarbejde og deres rolle i samarbejdet, i tillæg til redegørelse for deres investeringsvillighed i Destinationens udviklings – og markedsføringsarbejde.


5. Idé til partnerskabsmodel
I forbindelse med denne undersøgelse, ønskes en idé til en partnerskabsmodel, der kan bruges i det fremtidige arbejde med international erhvervsturisme. Også organisationen Destination Trekantområdets egen rolle i arbejdet med udvikling og markedsføring af erhvervsturismen skal indgå, og her ønskes en anbefaling af, hvorledes ressourcerne i Destination Trekantområdet bedst udnyttes.

6. Forslag til proces og køreplan for arbejdet med formulering af ny strategi
I forbindelse med formulering af ny strategi bliver der normalt gennemført partnermøder, workshops, bestyrelsesgodkendelse mv. – alt sammen vejen ad hvilken der hen over forår og sommer 2021 etableres fodslaw om en international erhvervsturismestrategi i den brede partnerkreds, og sikres håndslag på samarbejde og finansiering hos nøgleaktører. Der ønskes et forslag til og køreplan for denne proces.

Destination Trekantområdet arbejder med udvikling af både erhvervsturisme og ferieturisme (både børnefamilieturisme og kyst & naturturisme). Der er snitflader mellem indsatsområderne, og derfor skal forslaget også forholde sig til dette i forslaget for udvikling, planlægning og eksekvering af erhvervsturismen. Der skal tænkes værdiskabelse både på langs og på tværs af værdikæder.

 

Vurdering af tilbud og leverandør

Indkomne forslag på opgaveløsning vurderes på følgende kriterier som vægtes lige meget:

• Prisen (Forventet antal timer og anvendt timepris skal fremgå af bud. Afregnes konsulenttimer med forskellige priser skal dette fremgå tydeligt)
• Pris på øvrige omkostninger som er indregnet i tilbuddet
• Timepris for eventuelt yderligere arbejde (efter afslutning af denne opgave)
• Det samlede løsningsforslag
• Tidsplan, gerne med angivelse af arbejdsfaser og deres respektive timeforbrug
• Dokumenteret erfaring med vækstudvikling og udviklingsstrategier
• Dokumenteret kendskab til erhvervsturisme

 

Deadline for aflevering af tilbud er d. 26. februar 2021